Zaproszenie do składania ofert na usługę tłumaczeń ustnych

Zapytanie ofertowe na usługę symultanicznych tłumaczeń ustnych w następujących parach językowych: EN-UA, UA-EN oraz PL-UA, UA-PL, które będą prowadzone w trakcie webinariów organizowanych w formule online, w ramch projektu „Capacity Building for Integration and Reform – enhancing the administrative capacity of Ukrainian civil service for European integration through a comprehensive educational programme” („N4CB”) realizowanego przez Kolegium Europejskie w Natolinie i finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Termin składania ofert: 30 maja 2023 roku.

Zamawiający dokonał koniecznego uspójnienia wersji językowych (angielskiej z polską) informacji zawartych w wersji anglojęzycznej dokumentu pn. „Zapytanie Ofertowe” w punkcie 2) pn. „They have necessary human resources to carry out this Order” sekcji pn. “Participation conditions” rozdziału nr 5. „Participation and eligibility criteria, and requested documents / statements”, poprzez wykreślenie sformułowania: “on the Zoom or cognate platform”.

W związku z powyższym, termin składania ofert został wydłużony do poniedziałku, 02 czerwca 2023, włącznie.

Zamawiający otrzymał od jednego z potencjalnych oferentów następujące pytanie:

Proszę o udzielenie informacji czy złożenie oferty przez konsorcjum wykonawcy polskiego i ukraińskiego jest dopuszczalne.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie widzi formalnych przeciwwskazań do udziału w postępowaniu konsorcjum wykonawców.

W takim przypadku oferent powinien złożyć wraz z ofertą umowę konsorcjum określającą podział zadań pomiędzy konsorcjantów oraz wskazującą lidera konsorcjum, który będzie reprezentował konsorcjum przed zamawiającym w czasie realizacji zamówienia oraz pełnomocnictwo dla lidera od pozostałych uczestników konsorcjum do podpisania w ich imieniu oferty.

Termin składania ofert: 02 czerwca 2023 roku (piątek)

KOMUNIKAT Z DNIA 10.07.2023

Zamawiający, Kolegium Europejskie w Natolinie, dokonał porównania ofert i wyłonił Wykonawcę usługi tłumaczeń symultanicznych na potrzeby projektu pn. „Capacity Building for Integration and Reform – enhancing the administrative capacity of Ukrainian civil service for European integration through a comprehensive educational programme” (abbr. Natolin4Capacity Building) finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Wyłonionym Wykonawcą usługi jest podmiot o nazwie NTS, Wieńczysław Czułowski, z siedzibą w Lublinie, ul. Ułanów 19/4.

KOMUNIKAT Z DNIA 18.07.2023

W związku ze zgłoszoną przez wyłonionego dostawcę usługi tłumaczenia informacją o popełnionej przez niego omyłce rachunkowej w kalkulacji ceny usługi, Zamawiający dokonał rekalkulacji oraz ponownego porównania ofert.

W rezultacie, oferta złożona przez konsorcjum IURIDICO z siedzibą w Gdańsku, ul. ul. Biała 1B, uzyskała większą liczbę punktów od oferty pierwotnie uznanej za najkorzystniejszą.

Zamawiający skontaktuje się w odrębnej komunikacji z przedstawicielem konsorcjum IURIDICO w celu podpisania umowy.