Zaproszenie do składania ofert na dostawę macierzy dyskowej

Zaproszenie do składania ofert na dostawę macierzy dyskowej na potrzeby projektu Capacity Building for Integration and Reform – enhancing the administrative capacity of Ukrainian civil service for European integration through a comprehensive educational programme (abbr. Natolin4Capacity Building) finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Data publikacji: 30 czerwca 2021

Termin składania ofert: 15h00 CET w dniu 20 lipca 2021.

KOMUNIKAT z DNIA 19.07.2021

W związku z otrzymanymi szczegółowymi pytaniami technicznymi i przedłużającym się czasem udzielenia odpowiedzi na nie, Zamawiający postanowił wydłużyć termin składania ofert do dnia 27.07.2021 r.

KOMUNIKAT Z DNIA 28.07.2021

Zamawiający, Kolegium Europejskie w Natolinie, unieważnia postępowanie na dostawę macierzy dyskowej, ponieważ nie otrzymał co najmniej dwóch ważnych ofert.

Zapytanie Ofertowe SOPZ
Umowa
Druk Ofertowy

WYJAŚNIENIA Z DNIA 20.07.2021:

W związku z otrzymanym zapytaniem dotyczącym treści zaproszenia do składania ofert następującej treści:

„W związku pojawieniem się zapytania ofertowego na dostawę macierzy z dnia 30 czerwca 2021 r. chcielibyśmy złożyć pytania wyjaśniające:

Pkt 5 w SOPZ – Sposób zabezpieczenia danych

Zamawiający wymaga: „Macierz musi obsługiwać mechanizmy RAID zgodne z RAID1, RAID10, RAID5, RAID6 realizowane sprzętowo za pomocą dedykowanego układu, z możliwością dowolnej ich kombinacji w obrębie oferowanej macierzy i z wykorzystaniem wszystkich dysków twardych (tzw. wide-striping).”

Obecnie w nowoczesnych rozwiązaniach macierzowych część producentów nie rozróżnia poziomów RAID1 i RAID10, jako oddzielnych poziomów. Stosuje jedno określenie na te dwa poziomy RAID i umożliwia utworzenie przestrzeni od minimum dwóch dysków (ilość charakterystyczna dla RAID1) do maksymalnie 16 dysków (ilości od 4 do 16 są charakterystyczne dla RAID10). Takie podejście pozwala pod określeniem RAID1 zmieścić konfiguracje zarówno RAID1 jaki RAID10.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści systemy, które pod określeniem RAID1 umożliwia stworzenie zarówno RAID1 jaki i RAID10 ?

Pkt 8 w SOPZ – Rozbudowa pamięci cache.

Zamawiający wymaga: „Macierz musi umożliwiać zwiększenie pojemności pamięci cache dla odczytów do minimum 8TB z wykorzystaniem dysków SSD lub kart pamięci flash.”

Postawiony wymóg spełnia tylko i wyłącznie macierz firmy HPE, model: MSA 2060 co w sposób rażący narusza zasadę konkurencyjności i równego traktowania wykonawców umożliwiając złożenie oferty tylko jednemu producentowi.

Zamawiający podaje minimalną wartość pamięci cache 24G sumarycznie dla dwóch kontrolerów. Taka ilość pamięci cache w obecnych rozwiązaniach jest zdecydowanie za mała, i dlatego często dla zwiększenia wydajności producenci rozszerzają pamięć cache dyskami twardymi SSD. Taki cache jest wykorzystywany tylko do odczytu. Część producentów jednocześnie przypisuje dyski SSD przeznaczone na cache do wybranego kontrolera, co powoduje, że również zasoby dyskowe muszą być przypisane do konkretnego kontrolera, skutkuje to ograniczeniem wydajności wynikającym z tego, że  tylko część dysków pracuje poprzez daną część pamięci cache na dysku SSD.

Często jest tak, że producent wspiera się dodatkową pamięcią cache na dyskach SSD, ponieważ podstawowy cache jest w ponad 50% wykorzystywany na tzw. metadane, a nie na dane które odczytujemy lub zapisujemy na macierzy. W związku z tym, że obecnie najczęściej standardem są systemy dyskowe, w których pamięć cache jest na poziomie minimum 32GB cache.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści  rozwiązanie oparte o system dyskowy, w którym pamięć cache jest wielkości 64GB i zdecydowana większość tej pamięci przeznaczona jest na obsługę danych, oraz system ten jest z optymalizowany do pisania małym blokiem do pamięci cache, co zwiększa zdecydowanie wydajność systemu dyskowego oraz zwiększa prawdopodobieństwa trafień odczytów z pamięci cache ?

Takie rozwiązanie pamięci cache, jak opisane, oraz możliwość tworzenia puli dyskowych w których dane często używane, są automatycznie przenoszone na najszybsze dyski SSD powoduje, że nie jest konieczna rozbudowa pamięci cache o dyski twarde i można przyjąć, że jest to rozwiązanie równoważne i mające dużo większą elastyczność. Obecnie rozwiązanie bazujące na rozbudowie pamięci cache o dyski SSD, zaczyna być uznawane za przestarzałe. Jednocześnie stosowanie rozbudowy pamięci cache dyskami SSD wyklucza zastosowanie innej zdecydowanie bardziej elastycznej i wydajnej technologii opartej na tieringu, czyli przenoszeniu danych „gorących” na najszybsze dyski w systemie, a danych „zimnych” na dyski wolniejsze.

Pkt 11 w SOPZ – Zarządzanie grupami dyskowymi oraz dyskami logicznymi

Zamawiający wymaga: „Musi istnieć możliwość rozłożenia pojedynczego wolumenu logicznego na wszystkie dyski fizyczne macierzy (tzw. wide-striping), bez konieczności łączenia wielu różnych dysków logicznych w jeden większy.”

Postawiony wymóg spełnia tylko i wyłącznie macierz firmy HPE, model: MSA 2060 co w sposób rażący narusza zasadę konkurencyjności i równego traktowania wykonawców umożliwiając złożenie oferty tylko jednemu producentowi.

We współczesnych macierzach stosowana jest wirtualizacja przestrzeni dyskowej, która umożliwia stworzenie wolumenu na wszystkich dyskach w macierzy. Funkcjonalność tą można realizować na różne sposoby, jednym z nich jest wymieniony w specyfikacji wide-striping, który ogranicza się do wykorzystania wszystkich dysków danego typu i pojemności i nie umożliwia stworzenia jednej przestrzeni ze wszystkich, różnych typów dysków jakie są zainstalowanie w macierzy. Innym rozwiązaniem, nie mającym wad rozwiązania opartego o wide-striping, jest stworzenie wspólnej przestrzeni dyskowej złożonej ze wszystkich dysków i zabezpieczonych wybranymi poziomami RAID. Takie rozwiązanie pozwala na zabezpieczenie się przed awarią min. dwóch dysków, pozwala na stworzenie jednego wolumenu na różnych, występujących w macierzy typach dysku i osiągnąć maksymalną wydajność.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie alternatywne do rozwiązanie wide-striping i jednocześnie nie ograniczające wydajności oraz bezpieczeństwa przechowywania danych ?

Zamawiający wyjaśnia co następuje:

  1. Zamawiający wymaga pełnego wsparcia RAID10 ze względu na przyrost wydajności poza zabezpieczeniem danych. Zdecydowana większość wiodących na rynku producentów ma w swojej ofercie macierze umożliwiające stworzenie zarówno RAID1 jak i RAID10.
  2. Zamawiający nie wyklucza rozbudowy macierzy dyskowej o kolejne półki w najbliższej przyszłości dlatego duża ilość pamięci cache (zarówno do odczytu jak i zapisu) jest tutaj istotnym elementem. Zamawiający dopuszcza macierz, która posiada „kontrolery wyposażone w minimum 12 GB pamięci cache, 24GB dla całego systemu (zbudowanej w oparciu o wydajną pamięć typu RAM; pamięć zapisu musi być mirrorowana (kopie lustrzane) pomiędzy kontrolerami dyskowymi i pozwalać na rozbudowę pamięci cache do odczytu do minimum 8TB, wykorzystując dyski SSD lub karty pamięci)” lub macierz która posiada „kontrolery wyposażone w minimum 16 GB pamięci cache, 32GB dla całego systemu (zbudowanej w oparciu o wydajną pamięć typu RAM; pamięć zapisu musi być mirrorowana (kopie lustrzane) pomiędzy kontrolerami dyskowymi i pozwalać na rozbudowę pamięci cache do odczytu do minimum 4TB, wykorzystując dyski SSD lub karty pamięci)”.
  3. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne do rozwiązania wide-striping. Rozwiązanie musi być realizowane przez kontrolery macierzy. Rozwiązanie wide-striping jest wykorzystywany przez co najmniej kilku producentów macierzy.

WYJAŚNIENIA Z DNIA 19.07.2021:

W związku z otrzymanym zapytaniem dotyczącym treści zaproszenia do składania ofert następującej treści:

„W punkcie 5 „Warunki kwalifikacji i udziału w postepowaniu oraz wymagane dokumenty/oświadczenia” widnieje zapis:

„Wraz z przesłaniem druku ofertowego wykonawcy muszą złożyć podpisane oświadczenie, że nie znajdują się w żadnej z sytuacji powodujących wykluczenie wymienionych w sekcji 2.3.3 Praktycznego Przewodnika po procedurach udzielania zamówień publicznych i dotacji na potrzeby działań zewnętrznych Unii Europejskiej (PRAG), który dostępny jest pod adresem:

https://ec.europa.eu/europeaid/funding/about-funding-and-procedures/procedures-and-practical-guide-prag_en

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do przedstawienia odpowiedniej dokumentacji/dowodów na niewystępowanie w żadnej sytuacji powodujących wykluczenie.”

W związku z powyższym mam dwa pytania:

  1. Czy wystarczającym jest zwykłe oświadczenie na zasadzie: ”Oświadczamy, że nie znajdujemy się w żadnej sytuacji powodujących wykluczenie wymienionych w sekcji 2.3.3 Praktycznego Przewodnika po procedurach udzielania zamówień publicznych i dotacji na potrzeby działań zewnętrznych Unii Europejskiej (PRAG)” ?
  2. Jako rodzaju dokumentacji/dowodów na niewstępowanie w żadnej sytuacji powodujących wykluczenie mogę Państwo oczekiwać? Zgodnie z zasadami i istotą składnia oświadczeń, oświadczenie jest samo w sobie potwierdzeniem treści w nim zawartej.”

Zamawiający wyjaśnia co następuje:

  1. Oświadczenie, które Wykonawca powinien złożyć, jest dołączone do druku ofertowego – OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU, KRYTERIÓW WYKLUCZENIA I BRAKU KONFLIKTU INTERESÓW.
  2. Zgodnie ze wskazaniem w zapytaniu ofertowym Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do przedstawienia odpowiedniej dokumentacji/dowodów (…), czyli w Zamawiający ma możliwość wezwania Wykonawcy do przedstawienia odpowiedniej dokumentacji, natomiast niekoniecznie to uczyni. Ewentualnymi dowodami mogą być na przykład zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami lub ze składkami na ubezpieczenie społeczne, zaświadczenie o niekaralności, itd.