Zaproszenie do składania ofert na usługę tłumaczeń pisemnych z języka angielskiego na język ukraiński

KOMUNIKAT

Zamawiający, Kolegium Europejskie w Natolinie, dokonał porównania ofert i wyłonił Wykonawcę usługi tłumaczeń pisemnych z jęz. angielskiego na jęz. ukraiński na potrzeby projektu pn. „Capacity Building for Integration and Reform – enhancing the administrative capacity of Ukrainian civil service for European integration through a comprehensive educational programme” (abbr. Natolin4Capacity Building) finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Wyłonionym Wykonawcą usługi jest podmiot o nazwie Nota Bene sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku, ul. Piaskowa 15.

Zamawiający skontaktuje się w odrębnej korespondencji z Wykonawcą w celu uzgodnienia szczegółów związanych z podpisaniem umowy.

Z poważaniem,
Zespół Projektu N4CB

Zaproszenie do składania ofert na usługę tłumaczeń pisemnych z języka angielskiego na język ukraiński na potrzeby projektu Capacity Building for Integration and Reform – enhancing the administrative capacity of Ukrainian civil service for European integration through a comprehensive educational programme (abbr. Natolin4Capacity Building) finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Data publikacji: 06 maja 2021

Termin składania ofert: 15h00 CET w dniu 21 maja 2021.

Szanowni Państwo,

W związku z otrzymanym zapytaniem dotyczącym treści zaproszenia do składania ofert następującej treści:

„Proszę o doprecyzowanie dotyczące p. 9.1 Umowy:

maksymalne łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania całego Przedmiotu Zamówienia nie może przekroczyć kwoty …….. (słownie …………………………..) złotych netto, tj. ………. (słownie: ……….) złotych brutto.

Jaka tu musi być wpisana kwota? Сzy chodzi o cenę 180+140 stron zgodnie z p. 2.1.1. i 2.1.2?”

Zamawiający wyjaśnia co następuje: 

1) Na tym etapie postępowania wykonawcy winni złożyć wyłącznie wypełniony formularz oferty wraz z załącznikami potwierdzającymi jego doświadczenie oraz kwalifikacje.

2) Umowa z wybranym wykonawcą zostanie sporządzona przez Kolegium Europejskie w szczególności na podstawie treści wybranej oferty.

3) Maksymalne łączne wynagrodzenie wykonawcy zostanie obliczone na podstawie iloczynu liczby stron obliczeniowych do tłumaczenia oraz ceny tłumaczenia jednej strony obliczeniowej zaoferowanej przez wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami oceny ofert opisanymi w treści zaproszenia do składania ofert.

Pozdrawiamy,
Zespół Projektu N4CB