Zaproszenie do składania ofert na usługę tłumaczeń pisemnych z języka angielskiego na język ukraiński

Zaproszenie do składania ofert na usługę tłumaczeń pisemnych z języka angielskiego na język ukraiński na potrzeby projektu Capacity Building for Integration and Reform – enhancing the administrative capacity of Ukrainian civil service for European integration through a comprehensive educational programme (abbr. Natolin4Capacity Building) finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Data publikacji: 24 marca 2022.
Termin składania ofert: 07 kwietnia 2022

KOMUNIKAT Z DNIA 27.04.2022

Zamawiający, Kolegium Europejskie w Natolinie, dokonał porównania ofert i wyłonił Wykonawcę usługi tłumaczeń pisemnych z języka angielskiego na język ukraiński na potrzeby projektu pn. „Capacity Building for Integration and Reform – enhancing the administrative capacity of Ukrainian civil service for European integration through a comprehensive educational programme” (abbr. Natolin4Capacity Building) finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Wyłonionym Wykonawcą usługi jest podmiot o nazwie LingPerfect sp. z o.o., sp.k., z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8.

Zamawiający skontaktuje się w odrębnej korespondencji z Wykonawcą w celu uzgodnienia szczegółów związanych z podpisaniem umowy.

WYJAŚNIENIA Z DNIA 04.04.2022:

W związku z otrzymanym zapytaniem dotyczącym treści zaproszenia do składania ofert następującej treści:

  1. Jakie przykładowe dokumenty Zamawiający uznaje za wystarczające do potwierdzenia należytego wykonania usług (w odniesieniu do poniższego fragmentu Zapytania Ofertowego)?

Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał (tj. przeprowadził i zakończył, na dowód czego Wykonawca załączy do Oferty dokumenty potwierdzające należyte wykonanie) co najmniej: 2 (dwie) pisemne usługi tłumaczenia z języka angielskiego na język ukraiński w zakresie tematyki zgodnej lub zbliżonej z tematyką tłumaczeń objętych przedmiotem niniejszego Zapytania (patrz Załącznik 3 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pkt 7), o objętości nie mniejszej niż 250 stron rozliczeniowych łącznie (dla strony rozliczeniowej przyjmuje się 1500 znaków bez spacji tekstu źródłowego), o dowolnej wartości.

  1. Jakie przykładowe dokumenty Zamawiający uznaje za wystarczające do potwierdzenia należytego doświadczenia?

W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, iż dysponuje co najmniej 3 (trzema) osobami, będącymi tłumaczami z języka angielskiego na język ukraiński, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia oraz które posiadają co najmniej wykształcenie wyższe i doświadczenie zawodowe w realizowaniu tłumaczeń pisemnych w ww. językach oraz w weryfikacji językowej i merytorycznej tłumaczeń tekstów napisanych w tych językach Poprzez doświadczenie zawodowe należy rozumieć, iż osoba ta wykonała samodzielnie, w sposób należyty co najmniej 2 tłumaczenia pisemne w tematyce zgodnej lub zbliżonej z tematyką tłumaczeń objętych przedmiotem niniejszego Zapytania z języka angielskiego na ukraiński, o objętości nie mniejszej niż 50 stron rozliczeniowych każde tłumaczenie (dla strony rozliczeniowej przyjmuje się 1500 znaków bez spacji tekstu źródłowego).

Zamawiający wyjaśnia co następuje:

  1. Zamawiający uzna za wystarczające dowody, na podstawie których będzie mógł ocenić czy Wykonawca wykonał wymaganą ilość tłumaczeń, czyli mogą to być na przykład potwierdzenia odbioru tłumaczenia, faktury, itp.
  2. Wykonawca powinien wykazać odpowiednio wykształcenie i doświadczenie osób, które będą wykonywały tłumaczenia, aby Zamawiający mógł ocenić czy wskazane osoby posiadają odpowiednie kwalifikacje. Można na przykład załączyć CV (wykaz doświadczenia/wykonanych prac) wykazanych osób.
Zapytanie Ofertowe SOPZ Umowa Druk Ofertowy